Centos 中使用 SNMP客户端 获取设备信息

在Centos中安装SNMP客户端

yum -y install net-snmp*

SNMP v2 方式

snmpwalk -v 2c -c pass123 192.168.49.66 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

SNMP v3 方式

snmpwalk -v 3 -l authPriv -u Huawei123 -a SHA -A pass123 -x AES -X yunshan3302 192.168.49.66  1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

注解

1.3.6.1.2.1.2.2.1.2获取交换机接口名称的通用OID

华为交换机SNMP配置:http://blog.ps-ef.cn/HuaWei/64.html

本文链接:

http://blog.ps-ef.cn/CentOS/65.html
1 + 4 =
快来做第一个评论的人吧~